Din integritet och dina personuppgifter är viktiga för oss och du ska vara trygg med att vi ej använder dem i annat syfte än det vi har informerat dig om!

  1. Samtycke för personuppgifter måste ni samtycka till att lämna för att vi ska kunna ge er kostnadsfri eller subventionerad vägledning/rådgivning, information, utbildning samt lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
     
  2. Samtycke för informationsbrev, erbjudanden och inbjudningar

 

Personer ges support för start och drivande av eget företag genom Drivhusets verksamhet med information, vägledning/rådgivning och/eller utbildningsinsatser. Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss.

  • Personuppgifterna är nödvändiga för att Drivhuset ska kunna kommunicera med dig och tillställa dig information om verksamheten.
  • Personuppgifterna är nödvändiga för att tillgodose Drivhusets intressen och möjligheter att följa och utvärdera Drivhusets insatser samt särskilda insatser kopplade till projekt.
  • Personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla myndigheters och revisorers krav på att följa eller kontrollera Drivhusets verksamhet.

 

Bokning av vägledning/rådgivning, utbildning och informationsmöten
Genom att du bokar dig för vägledning/rådgivning, utbildningsinsatser, informationsmöten eller lokalt/regionalt utvecklingsarbete med Drivhuset samtycker du till att dina personuppgifter används av Drivhuset.

I samband med din bokning hos Drivhuset registreras de personuppgifter som du lämnat. Personuppgifterna är nödvändiga för att tillgodose Drivhuset och Drivhusets partners, revisorers och myndigheters berättigade intresse av att följa och kontrollera Drivhusets verksamhet. Personuppgifterna är även nödvändiga för att information och/eller erbjudanden ska kunna tillställas dig från Drivhuset, Drivhusets partners och myndigheter.

Samtycke 1:
I samband med din bokning hos Drivhuset för vägledning/rådgivning, utbildningsinsatser, informationsmöten eller lokalt/regionalt utvecklingsarbete med Drivhusets är personuppgifterna nödvändiga för Drivhuset, för att kunna säkerställa att de insatser som görs av Drivhusets har effekt. Avidentifierad statistik kan även komma att tillställas Drivhusets partners och myndigheter för att uppfylla Drivhusets förpliktelser gentemot Drivhusets partners och myndigheter.

Dina personuppgifter används även för kvalitetsuppföljning genom enkäter och direktkontakt från Drivhuset.

Samtycke 2:
I samband med din bokning av vägledning/rådgivning, utbildningsinsatser, informationsmöten eller lokalt/regionalt utvecklingsarbete hos Drivhuset används personuppgifter för utskick av nyhetsbrev, inbjudningar och erbjudanden till dig. Drivhuset kan behandla dina personuppgifter genom profilering. Om du är klient analyseras information om dig utifrån geografisk positionering var du bor, ålder, kön, verksamhetsinriktning, vilka av våra event/utbildningar du anmält dig till. Drivhuset använder även olika leverantörers produkter och tjänster för vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer även kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är leverantörerna personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

För att på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande regler på området uppfylla regelverket har Drivhuset gjort vissa justeringar i hanteringen av personuppgifter. Ett av kraven är att ge kunden som lämnar personuppgifter information om vilka personuppgifter som registreras, vad som är ändamålet för dem och hur länge uppgifterna sparas, samt rätt till korrigering, radering och flyttning av uppgifter. Drivhuset har därför utarbetat riktlinjer för sina anställda inom Drivhuset för att på bästa sätt säkerställa att dina personuppgifter tas om hand på ett lagligt och korrekt sätt.

När du överlämnar information om dig själv till Drivhuset så har vi, utöver våra egna interna bestämmelser att följa, även att förhålla oss till ovan nämnda lagregler när vi behandlar dina personuppgifter.  Att behandla en personuppgift innefattar att samla in, registrera, lagra samt eventuell utlämning av uppgifter.

Vidarebefordran av personuppgifter

Samtycke 1:
Samverkan sker med Drivhusets finansiärer (myndigheter, institutioner, organisationer och företag). Avidentifierad statistik kan tillställas Drivhusets partners och myndigheter för att uppfylla Drivhusets förpliktelser gentemot Drivhusets partners och myndigheter.

Drivhuset använder även olika leverantörers produkter och tjänster för vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer även kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är leverantörerna personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Samtycke 2:
Samverkan sker med Drivhusets finansiärer (myndigheter, institutioner, organisationer och företag). Avidentifierad statistik kan att tillställas Drivhusets partners och myndigheter för att uppfylla Drivhusets förpliktelser gentemot Drivhusets partners och myndigheter samt nyhetsbrev, inbjudningar och erbjudanden kan komma att sändas till dig.

Drivhuset använder även olika leverantörers produkter och tjänster för vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer även kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är leverantörerna personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Vilka personuppgifter behöver vi för de ovan beskrivna ändamålen?

De personuppgifter som vi spar är namn, adress, telefonnummer, e-mail adress, personnummer, organisationsnummer (enskild firma) härkomst, kön, antal medlemmar/ägare, associationsform, om eventuell kooperativ organisering, om eventuellt arbetsintegrerat socialt företag och specialkost.

Dina rättigheter till rättelse, komplettering och radering av uppgifter

Du har möjlighet att få dina uppgifter rättade om vi har fått felaktiga uppgifter om dig, och du kan alltid komplettera eller ändra de uppgifter Du lämnat till oss. Du har även rätt att begära att få dina uppgifter raderade från våra system om du så önskar. Du ska då begära detta hos Drivhuset som sedan beslutar om uppgifter ska raderas eller inte. Om du väljer att radera dina uppgifter kan Drivhuset inte bistå dig med information och service enligt ovan. För att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Drivhuset kan du vända dig till oss för att få en sammanställning av de uppgifter vi har om dig. Skulle du av någon anledning vilja flytta dina personuppgifter till annan aktör kan vi vara behjälpliga i det, du kontaktar då Drivhuset enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Det samtycke du lämnar till att vi får behandla dina personuppgifter enligt samtycke 1 och eventuellt samtycke 2 kan du alltid återkalla genom att ringa eller skriva till oss och meddela det. Kontakta då oss på Drivhuset enligt nedan kontaktuppgifter.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

Genom att du godkänner medlemsvillkoren bekräftar du att du mottagit den här informationen om personuppgiftsbehandling.

Vem är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som du översänder till oss?

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, i detta fall är det Drivhuset Gävleborg.

Personuppgiftsbiträde kallas den som behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning. Det kan till exempel vara en IT-leverantör eller annan som har tillgång till Drivhuset datasystem och uppgifter. I de fall Drivhuset finner det nödvändigt kommer ett så kallat personuppgiftsbiträdesavatal att upprättas mellan personuppgiftsbiträdet och Drivhuset.

Har du frågor angående behandlingen av personuppgifter eller vill du komma i kontakt med personen som handlägger frågor om personuppgifter så gör du det via följande kontaktuppgifter:

Drivhuset Gävleborg
c/o Högskolan i Gävle, 801 76 Gävle
gavleborg@drivhuset.se

Lagringstid
De uppgifter som lagras är relevanta för Drivhuset för att kunna följa och utvärdera pågående och avslutade informationsinsatser, vägledning/rådgivning och/eller utbildningsinsatser. Då Drivhuset har ett berättigat intresse av att sammanställa flerårig statistik kring företagandet och säkerställa att de insatser som görs av Drivhuset har effekt lagras personuppgifterna under ett flertal år och över fyra konjunkturcykler (vanligen är en konjunkturcykel mellan tre-åtta år lång). Även myndigheter och Drivhuset partners har mot bakgrund av avtalsförpliktelser och myndighetsbeslut intresse av att följa sådan statistik som sammanställs. De personuppgifter som vi sparar är namn, adress, telefonnummer, e-mail adress, personnummer, organisationsnummer (enskild firma), härkomst, kön, antal medlemmar/ägare, associationsform, eventuell kooperativ organisering, eventuell arbetsintegrerat socialt företag och specialkost.